تاریخ ثبت: 1400/01/14

نظر به پیگیردبیرخانه طی نامه رسمی دانشگاه صنعتی قوچان جمع حامیان کنفرانس پیوست


نظرات کاربران


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1400/03/07
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1400/03/08
  • کنفرانس1400/03/09